Algemene Voorwaarden

 

ARTIKEL 1.          PARTIJEN EN BEGRIPPEN

 • Klant: de persoon of personen aan wie Je zaak voor Elkaar B.V. haar diensten verleent.
 • Je zaak voor Elkaar B.V.: is als opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 69735654. Je zaak voor Elkaar B.V. is gevestigd aan de Ambachtweg 12, 2841 LZ te Moordrecht en levert diensten op het gebied van business coaching en persoonlijke ontwikkeling in de vorm van (on-line) trainingen, workshops, retreats, persoonlijke coaching, berichten zoals bijvoorbeeld boeken, blogs, podcasts, video’s, etc. via bijvoorbeeld maar niet uitsluitend social media en haar website(s).
 • VERONIQUEPRINS: is een handelsnaam van Je zaak voor Elkaar B.V. Daar waar Je zaak voor Elkaar B.V. wordt genoemd wordt ook VERONIQUEPRINS bedoeld en daar waar VERONIQUEPRINS wordt genoemd wordt ook Je zaak voor Elkaar B.V. bedoeld. Deze Algemene Voorwaarden hebben dus betrekking op zowel de statutaire naam Je zaak voor Elkaar B.V. als de handelsnaam VERONIQUEPRINS.
 • Opdrachtgever: de persoon of instantie of haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht tot levering aan Je zaak voor Elkaar B.V. heeft verstrekt. De opdrachtgever is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, degene die de overeengekomen prijs dient te betalen voor de geleverde dienstverlening van Je zaak voor Elkaar B.V. De opdrachtgever (de te factureren entiteit) en de klant (zij die de dienst ervaart) kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn.
 • Derden: Je zaak voor Elkaar B.V. kan naar eigen inzicht haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Je zaak voor Elkaar B.V. kan naar eigen behoefte de omvang en de samenstelling van haar team wijzigen als zij dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk acht.

1.5         Opdrachtsom: het totaalbedrag van de opdracht zoals overeengekomen in de getekende opdrachtbevestiging, de bestelling die gedaan is via de website of die genoemd is in de door opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte of gedaan programmavoorstel.

ARTIKEL 2.         TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden die overeengekomen zijn met Je zaak voor Elkaar B.V.

2.2         Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing als door Je zaak voor Elkaar B.V. voor uitvoering van de opdracht derden betrokken worden.

2.3         Je zaak voor Elkaar B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van Je zaak voor Elkaar B.V.

2.4         Als een bepaling of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden vervallen dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wel van toepassing. Partijen zullen in dat geval vervangende bepalingen overeenkomen waarbij zoveel mogelijk van de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

ARTIKEL 3.         AANBIEDINGEN EN VERLENEN VAN DE OPDRACHT

3.1         Alle aanbiedingen van Je zaak voor Elkaar B.V. hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Je zaak voor Elkaar B.V. is niet aan aanbiedingen gebonden als deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Je zaak voor Elkaar B.V. zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3.2         Offertes van Je zaak voor Elkaar B.V. zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan opdrachtnemer door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever zal naar beste vermogen alle informatie die van belang is voor het maken van de offerte en voor het samenstellen en uitvoeren van de opdracht aan Je zaak voor Elkaar B.V. verstrekken. Als deze informatie wanneer dan ook onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest dan behoudt Je zaak voor Elkaar B.V. zich het recht voor om de met opdrachtgever overeengekomen opdrachtsom eenzijdig tussentijds aan te passen.

3.3         Een opdracht wordt door opdrachtgever verleend door:

 1. a) het doen van een bestelling via de website of via andere online (social media) kanalen van Je zaak voor Elkaar B.V. en/of
 2. b) het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Je zaak voor Elkaar B.V. en/of
 3. c) het schriftelijk e/o per email akkoord geven op een (digitaal) gestuurde offerte of opdrachtbevestiging. In het geval van een akkoord op een offerte geldt deze daarna ook als opdrachtbevestiging.

3.4         Het ontbreken van een rechtsgeldig ondertekende opdrachtbevestiging, overeenkomst of offerte ontslaat opdrachtgever niet van haar verplichtingen zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen zoals deze door Je zaak voor Elkaar B.V. genoemd zijn in haar offerte of opdrachtbevestiging zodra een aanvang is gemaakt met de levering van de met Je zaak voor Elkaar B.V. overeengekomen dienstverlening.

3.5         Een uit delen samengestelde opdracht verplicht Je zaak voor Elkaar B.V. niet tot het verrichten van een deelopdracht tegen een rekenkundig overeenkomstig gelijk deel van de overeengekomen opdrachtsom. Als deeluitvoering gewenst is zullen daarover aanvullende bindende afspraken worden gemaakt.

ARTIKEL 4.         TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

4.1         Als er vanuit de opdrachtgever behoefte ontstaat om tussentijds de opdracht of de uitvoering daarvan te wijzigen dan zal Je zaak voor Elkaar B.V. de beoogde aanpassingen, indien mogelijk, doorvoeren. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten die de oorspronkelijke opdrachtsom overstijgen zullen, zonder dat daarvoor een aparte schriftelijke opdracht vereist is, als meerwerk worden gefactureerd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft zich, door het geven van opdracht tot wijziging van de opdracht, op voorhand akkoord verklaard met de extra kosten daarvan.

ARTIKEL 5.         DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

5.1         De duur van de opdracht hangt af van de vorm van coaching of training en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt zo mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies e/o bijeenkomsten gegeven.

5.2         Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan klant geen aanspraak meer maken op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals overgebleven coaching uren en toegang tot (digitaal) lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 6.         TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

6.1         Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, Als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht. Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden meegedeeld.

6.2         Als door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan om andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Je zaak voor Elkaar B.V. toch recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken (extra) kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.

6.3         Je zaak voor Elkaar B.V. mag alleen van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als, ten gevolge van feiten of omstandigheden die niet aan Je zaak voor Elkaar B.V. toe te rekenen zijn en een goede uitvoering van de opdracht in de weg staan, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet van Je zaak voor Elkaar B.V. verwacht kan worden. Je zaak voor Elkaar B.V. behoudt in dat geval minimaal aanspraak op betaling van door haar uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.

ARTIKEL 7.         VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1         De opdrachtgever streeft ernaar dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Je zaak voor Elkaar B.V. overeengekomen dienstverlening. Als het aantal deelnemers uiteindelijk lager blijkt dan overeengekomen dan is opdrachtgever toch gehouden tot het voldoen van de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging zoals met Je zaak voor Elkaar B.V. overeengekomen.

7.2         Als een deelnemer / klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen dan kan deze opengevallen plaats, na vooraf overleg met en toestemming van Je zaak voor Elkaar B.V., ingevuld worden door een andere kandidaat. Als invullen van de opengevallen plaats niet mogelijk is dan wordt aan opdrachtgever toch de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3         De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Je zaak voor Elkaar B.V. nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Je zaak voor Elkaar B.V. daarom vraagt dan verstrekt opdrachtgever aan Je zaak voor Elkaar B.V. op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met voldoende goede internetfaciliteiten.

7.4         Het door de opdrachtgever betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Je zaak voor Elkaar B.V.

ARTIKEL 8.         VERPLICHTING OPDRACHTNEMER

8.1         Je zaak voor Elkaar B.V. zal de door haar te leveren dienstverlening naar haar allerbeste vermogen uitvoeren. Je zaak voor Elkaar B.V. heeft daarbij niet meer dan een inspanningsverplichting wat betekent dat Je zaak voor Elkaar B.V. niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening of de vorm en mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel.

ARTIKEL 9.         TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

9.1         In de offerte van Je zaak voor Elkaar B.V. staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Je zaak voor Elkaar B.V. voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

9.2         De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 10.         ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1       Als de opdracht, om redenen die niet aan Je zaak voor Elkaar toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan worden de volgende percentages van de opdrachtsom / aanschafprijs doorbelast cq. niet gecrediteerd:

10.2       Indien opdrachtgever voor eigen rekening en risico een hotelaccommodatie voor overnachting bespreekt ten behoeve van een door Je zaak voor Elkaar georganiseerde activiteit en deze activiteit gaat onverhoopt niet door of er is sprake van verkeerde data dan berust het risico van niet kosteloos kunnen annuleren van deze accommodatie volledig bij opdrachtgever.

ARTIKEL 11.          FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

11.1       De kosten voor geleverde diensten door Je zaak voor Elkaar B.V. worden door Je zaak voor Elkaar B.V. door middel van een digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Daarbij staat het Je zaak voor Elkaar B.V. vrij om het hele bedrag van de opdracht in één termijn in rekening te brengen of de opdrachtsom in deeltermijnen te factureren. Ook kan worden overeengekomen dat (een gedeelte van) de opdrachtsom als voorschot wordt gefactureerd.

11.2       Betaling door opdrachtgever dient te gebeuren voor de op de factuur vermelde vervaldatum.

11.3       Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Je zaak voor Elkaar B.V. over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Als betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Je zaak voor Elkaar B.V. worden opgeschort zonder dat Je zaak voor Elkaar B.V. als gevolg daarvan ten opzichte van opdrachtgever schadeplichtig wordt. Bovendien is Je zaak voor Elkaar B.V. in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst benodigd is.

11.4       Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Als opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Je zaak voor Elkaar B.V. gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

11.5       Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Je zaak voor Elkaar B.V. plaatsvinden. Als de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Je zaak voor Elkaar B.V. gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen over het bedrag dat te laat betaald is.

11.6       Als door opdrachtgever gebruik gemaakt wordt van betaling via automatische incasso of creditcard dan dient opdrachtgever steeds zorg te dragen voor voldoende saldo zodat incasso of creditcardbetaling probleemloos doorgang kan vinden. Indien stornering van betaling, om welke reden dan ook, plaats vindt dan is Je zaak voor Elkaar B.V. gerechtigd om daaruit voortvloeiende extra (administratie)kosten aan opdrachtgever door te belasten.

11.6       Als opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen aan Je zaak voor Elkaar B.V. voldoet of als de opdrachtgever op willekeurig welke andere manier tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van zijn overeenkomst met Je zaak voor Elkaar B.V. dan is laatste gerechtigd alle incasso- en/of andere gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, zulks met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

ARTIKEL 12.         AANSPRAKELIJKHEID

12.1       Je zaak voor Elkaar B.V. en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is toegebracht door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Je zaak voor Elkaar B.V. geleverde dienstverlening.

12.2       Je zaak voor Elkaar B.V. is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde dienstverlening. Op Je zaak voor Elkaar B.V. rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 8).

ARTIKEL 13.         INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

13.1       Op alle door Je zaak voor Elkaar B.V. ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht. Het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op de door Je zaak voor Elkaar B.V. verleende dienstverlening en op al het daarbij gebruikte cursusmateriaal.

13.2       Alles wat door Je zaak voor Elkaar B.V. is ontwikkeld en/of wordt gebruikt voor de uitvoering van de opdracht is en blijft eigendom van Je zaak voor Elkaar B.V.. Dat geldt ook voor de door Je zaak voor Elkaar B.V. uit te brengen rapportages, verslagen en feedback. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages, verslagen of feedback binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Je zaak voor Elkaar B.V..

ARTIKEL 14.         GEHEIMHOUDING

14.1       Je zaak voor Elkaar B.V. is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Je zaak voor Elkaar B.V. houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 15.         NIET GOED GELD TERUG GARANTIE

15.1       Na aankoop van het onlineprogramma “Bouw een bloeiende praktijk in 90 dagen” is een “niet goed geld terug” garantie van toepassing . Als je, nadat je aan module 1 t/m 3 hebt deelgenomen, niet overtuigd bent van de inhoudelijke kwaliteit van deze training, dan krijg je het betaalde retour minus € 150,- exclusief BTW aan administratiekosten. De voorwaarden die allen van toepassing zijn voor de aanspraak op deze garantie zijn als volgt:

 • Je maakt aanspraak op de garantie na deelname aan module 3 en vóór de ontvangst van module 4;
 • Je moet de eerste 3 modules in de 3 weken na aanvang van de onlinetraining hebben gezien;
 • Je moet de oefeningen volledige hebben gemaakt en vastgelegd in het werkboek en je stuurt het ingevulde werkboek voor eigen rekening aan ons terug;
 • Je bent actief lid geweest van de besloten Facebookgroep die bij het programma hoort;
 • Je hebt de “Over mij” en “Home” pagina gepubliceerd ter beoordeling in de Facebookgroep;
 • Je hebt deelgenomen aan de Q&A sessies die tijdens de eerste 3 weken hebben plaatsgevonden;
 • Annulering kan alleen schriftelijk per email (team@jezaakvoorelkaar.nl) met een duidelijke omschrijving waarom het programma niet aan de kwaliteitseisen voldoet die je eraan gesteld hebt.

Recht op annulering geldt niet als de onderwerpen, inhoud of snelheid van de modules zoals omschreven niet aansluiten op persoonlijke behoeften / mogelijkheden aangezien je dat vóór aanschaf van het programma al kan beoordelen. Als niet aan de bovenstaande voorwaarden voldaan is vervalt het recht op de garantie. In alle andere gevallen ontvang je zonder bezwaren per ommegaande je geld retour onder aftrek van de genoemde administratiekosten.

15.2       Live variant van dit programma

Van dit programma bestaat ook een Live variant waarvoor bovenstaande garantie ook van toepassing is met dien verstande dat de kosten voor livedagen waaraan al is deelgenomen of deelgenomen had kunnen worden naar rato buiten de restitutie worden gehouden. Voorbeeld: als de meerprijs voor de live variant bijvoorbeeld € 2.000,- exclusief btw bedraagt en daarvoor worden 5 livedagen georganiseerd dan bedraagt de prijs voor één livedag € 400,- exclusief BTW. Als dan in de periode na module 3 maar vóór ontvangst van module 4 aanspraak gemaakt wordt op de “niet goed geld terug” garantie en er heeft vóór de annulering reeds één livedag plaats gevonden dan komt, naast de € 150,- administratiekosten, een bedrag van € 400,- (beiden exclusief BTW) niet voor restitutie in aanmerking.

ARTIKEL 16.         BIJZONDERE BEPALINGEN

16.1       Je zaak voor Elkaar B.V. behoudt zich het recht voor om deelnemers van een training of workshop die door hun gedrag of aanwezigheid het normale verloop van de workshop of training verstoren of belemmeren per direct van verdere deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal (mogelijk achteraf) schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de opdrachtgever en ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting tot betalen aan Je zaak voor Elkaar B.V. van de volledige opdrachtsom.

16.2       Je zaak voor Elkaar B.V. is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, de locatie waar trainingen of events worden georganiseerd op enig moment te wijzigen als zij daartoe redenen heeft. Eventuele daaruit voortvloeiende kosten voor deelnemers zijn niet verhaalbaar op Je zaak voor Elkaar B.V.

16.3       Op alles wat uit hoofde van offertes of opdrachten mocht gebeuren waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

16.4       In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

Een digitale versie is hier te downloaden.

Scroll naar boven